چرا باید از اپلیکیشن رمزینه استفاده کنیم؟

.1398/9/18 دوشنبه

عباس میرزا نیری مدیر بانکداری الکترونیک بانک سامان در گفتگویی به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا باید از اپلیکیشن رمزینه استفاده کرد.

برچسب خبر:
1399/4/21 شنبه