1399/4/21 شنبه

اداره مشتریان خاص
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
محمدحسین افضلی معاون اداره M_Afzali@sb24.ir  26850098 - 021
26850433 - 021
121 26850686 - 021
حمیدرضا میرشفیعی کارشناس H_Mirshafiee@sb24.ir 26850098 - 021
26850433 - 021
165 26850686 - 021
سوانا آساطوریان کارشناس S_Asatoorian@sb24.ir 26850098 - 021
26850433 - 021
107 26850686- 021
نیاز خمارلو کارشناس N_Khomarloo@sb24.ir 26850098 - 021
26850433 - 021
124 26850686 - 021
محمود حاجی باقر کاشی کارشناس M_Hajibagher@sb24.ir 26850098 - 021
26850433 - 021
127  26850686 - 021
اکبر جعفر عبدی کارشناس A_Jafarabdi@sb24.ir 26850098 - 021
26850433 - 021
162 26850686 - 021
دفتر اختصاصی زعفرانیه
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
زهره انوار بانکدار اختصاصی A Z_Anvar@sb24.ir 22716538 - 021 - 22716614 - 021
سمیه السادات کریمی بانکدار اختصاصی A S_Karimi@sb24.ir 22703486 - 021 - 22716614 - 021
رامین شفیعی زاده بانکدار اختصاصی B R_Shafiezadeh@int.sb24.com 26850323 - 021 - 22716614 - 021
مهرنوش دهستانی دستیار بانکدار اختصاصی M_Dehestani@sb24.ir 22715435 - 021 - 22716614 - 021
هادی ایران نژاد دستیار بانکدار اختصاصی H_Irannejad@sb24.ir 26850344 - 021 - 22716614 - 021
صهبا محمودی فرید دستیار بانکدار اختصاصی S_Mahmoudifarid@sb24.ir 26850294 - 021 - 22716614 - 021
عماد حائری طباطبائی دستیار بانکدار اختصاصی E_Tabatabaee@sb24.ir 22716254 - 021 - 22716614 - 021
باجه CIP
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
احمد عینعلی مسئول باجه A_Eynali@sb24.ir 55678178 - 021 , 55678199 - 021 - 55678199 - 021
مسعود وثوقی بانکدار سامانیان M_Vosoughi@sb24.ir 55678178 - 021 , 55678199 - 021 - 55678199 - 021
علی کربلائی ابراهیم بانکدار سامانیان A_Karbalaei@sb24.ir 55678178 - 021 , 55678199 - 021 - 55678199 - 021
سید محمد رسول موسوی زاده بانکدار سامانیان R_Mousavizadeh@sb24.ir 55678178 - 021 , 55678199 - 021 - 55678199 - 021
دفتر اختصاصی تبریز
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
نادر جهانگیرزاده سوره بانکدار اختصاصی B N_Jahangirzadeh@sb24.ir 33373854 - 041 - 33373855 - 041
احسان نمونه خواه دستیار بانکدار اختصاصی E_NemoneKhah@sb24.ir 33373851 - 041 - 33373855 - 041
دفتر اختصاصی مشهد
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
امیررضا زره داران بانکدار اختصاصی A A_Zerehdaran@sb24.ir 37681716 - 051 - 37681517 - 051
موسی الرضا ساقی دستیار بانکدار اختصاصی M_Saghi@sb24.ir 37681716 - 051 - 37681517 - 051
دفتر اختصاصی اصفهان
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
امیر گیلانی فر بانکدار اختصاصی A A_Gilanifar@sb24.ir 31322447 - 031 101 31322441 - 031
امیر فرجی دستیار بانکدار اختصاصی A_Faraji@sb24.ir 31322447 - 031 103
دفتر اختصاصی قم
نام و نام خانوادگی پست ایمیل شماره تماس داخلی شماره فکس
سید محمدامین قافله باشی بانکدار اختصاصی B M_Ghafelehbashi@sb24.ir 025 - 32400441 1 025 - 32400443
امیر محمد هاشمی دستیار بانکدار اختصاصی A_Mohammadhashemi@sb24.ir 2
هانیه کاویانی کارمند اداری H_Kavyani@sb24.ir 3