1399/4/21 شنبه
ضمانت‌نامه‌های متفرقه یا خاص
ضمانت‌نامه‌های دیگری که با توجه به مقاصد و منظورهای مختلف تحت شرایط خاصی صادر می‌شوند؛ مانند ضمانت اجرای بازگشت مشمولان نظام‌وظیفه از سفرهای برون‌مرزی و ...
خوب است بدانید
  • حداکثر مدت این ضمانت‌نامه‌ها یک سال و در سررسید به‌دفعات قابل تمدید است.
  • صدور ضمانت‌نامه منوط به درخواست ضمانت‌خواه و پس از اخذ وثایق و تضمینات موردقبول صورت می‌گیرد.
  • مدارک لازم برای دریافت ضمانت¬نامه برای اشخاص حقیقی شامل مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه)، مدارک محل سکونت، مدارک شغلی و مستندات مربوط به درخواست ضمانت‌خواه است.
  • مدارک لازم برای دریافت ضمانت¬نامه برای اشخاص حقوقی شامل مدارک هویتی شرکت، مجوز فعالیت، صورت‌های مالی حسابرسی شده و مستندات مربوط به درخواست ضمانت‌خواه است.
  • وثایق و تضمینات بر اساس نتیجه گزارش کارشناسی تعیین می‌شود.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام؛
  • عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کشور؛
  • دارای مجوز فعالیت حرفه¬ای (شغلی) در بخش‌های مختلف اقتصادی؛
  • نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما مورد تأیید بانک باشد.
درگاه دریافت خدمت
مراجعه حضوری به شعبه