1399/4/21 شنبه
ضمانت‌نامه تعهد پرداخت
ضمانت‌نامه‌ای که برای قبول پرداخت دیون ضمانت‌خواه به ذی‌نفع در سررسید معین و مطابق با رابطه پایه صادر می‌شود.
خوب است بدانید
  • حداکثر مدت ضمانت‌نامه‌های تعهد پرداخت یک سال و در سررسید به‌دفعات قابل تمدید است.
  • صدور ضمانت‌نامه منوط به درخواست ضمانت خواه و پس از اخذ وثایق و تضمینات موردقبول صورت می‌گیرد.
  • مدارک لازم برای دریافت ضمانت‌نامه برای اشخاص حقیقی شامل مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه)، مدارک محل سکونت، مدارک شغلی و مستندات مربوط به درخواست ضمانت‌خواه است.
  • مدارک لازم برای دریافت ضمانت‌نامه برای اشخاص حقوقی شامل مدارک هویتی شرکت، مجوز فعالیت، صورت‌های مالی حسابرسی شده و مستندات مربوط به درخواست ضمانت‌خواه است.
  • وثایق و تضمینات بر اساس نتیجه گزارش کارشناسی تعیین می‌شود.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام؛
  • عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کشور؛
  • دارای مجوز فعالیت حرفه¬ای (شغلی) در بخش¬های مختلف اقتصادی؛
  • نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما موردتأیید بانک باشد.
درگاه دریافت خدمت
مراجعه حضوری به شعبه