1399/4/21 شنبه
ضمانت‌نامه پیش‌پرداخت
ضمانت‌نامه‌ای که برای حصول اطمینان ذی‌نفع از این که وجوه پیش‌پرداختی به ضمانت‌نامه به مصرف دیگری غیر از انجام تعهدات مندرج در رابطه پایه نمی‌رسد، صادر می‌شود.
خوب است بدانید
  • حداکثر مدت ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت یک سال و در سررسید به‌دفعات قابل تمدید است. 
  • صدور ضمانت‌نامه منوط به درخواست ضمانت‌نامه و پس از اخذ وثایق و تضمینات موردقبول صورت می¬گیرد.
  • مدارک لازم برای دریافت ضمانت‌نامه برای اشخاص حقیقی شامل مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه)، مدارک محل سکونت، مدارک شغلی و مستندات مربوط به درخواست ضمانت‌خواه است.
  • مدارک لازم برای دریافت ضمانت‌نامه برای اشخاص حقوقی شامل مدارک هویتی شرکت، مجوز فعالیت، صورت‌های مالی حسابرسی شده و مستندات مربوط به درخواست ضمانت خواه است.
  • وثایق و تضمینات بر اساس نتیجه گزارش کارشناسی تعیین می‌شود.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
  • اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام؛
  • عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی کشور؛
  • دارای مجوز فعالیت حرفه¬ای (شغلی) در بخش¬های مختلف اقتصادی؛
  • نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما موردتأیید بانک باشد.
درگاه دریافت خدمت
مراجعه حضوری به شعبه