1399/4/21 شنبه
ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده
معمولاً سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و نیز شرکت‌های تولیدی و خدماتی در بخش خصوصی برای اجرای طرح‌ها یا خریدوفروش اموال خود، انجام آن رابین متقاضیان به مناقصه یا به مزایده می‌گذارند. در این موارد پیشنهاد داوطلبان در مقابل تسلیم ضمانت‌نامه بانکی پذیرفته می‌شود تا در صورت انتخاب و برنده‌شدن نتوانند از پیشنهاد خود منصرف یا از آن عدول کنند. پس از بررسی پیشنهادها و انتخاب برنده، ضمانت‌نامه‌های اخذشده از سایر پیشنهاددهندگان به آن‌ها مسترد می‌شود؛ ولی ضمانت‌نامه شخص برنده تا عقد قرارداد نهایی و تسلیم ضمانت‌نامه دیگری انجام تعهدات نزد کارفرما باقی می¬ماند و در صورت امتناع شخص برنده از انعقاد قرارداد یا عدم تسلیم ضمانت‌نامه دیگر، مبلغ ضمانت‌‍نامه صادره می‌تواند مورد مطالبه کارفرما قرار گیرد.
خوب است بدانید
  • حداکثر مدت ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه و مزایده سه ماه و به‌دفعات قابل تمدید برای دوره‌های سه‌ماهه دیگر است.
  • صدور ضمانت‌نامه منوط به درخواست ضمانت‌خواه و پس از اخذ وثایق و تضمینات موردقبول صورت می‌گیرد.
  • مدارک لازم برای دریافت ضمانت‌نامه برای اشخاص حقیقی شامل مدارک هویتی (کارت ملی و شناسنامه)، مدارک محل سکونت، مدارک شغلی و مستندات مربوط به درخواست ضمانت‌خواه است.
  • مدارک لازم برای دریافت ضمانت‌نامه برای اشخاص حقوقی شامل مدارک هویتی شرکت، مجوز فعالیت، صورت‌های مالی حسابرسی شده و مستندات مربوط به درخواست ضمانت‌خواه است.
  • وثایق و تضمینات بر اساس نتیجه گزارش کارشناسی تعیین می‌شود.
برای دریافت این محصول چه شرایطی باید داشته باشیم؟
اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی دارای 18 سال تمام؛
عدم سابقه چک برگشتی یا مطالبات غیر جاری در سیستم بانکی کشور؛
دارای مجوز فعالیت حرفه¬ای (شغلی) در بخش¬های مختلف اقتصادی؛
نتیجه ارزیابی اعتباری و اعتبارسنجی شما موردتأیید بانک باشد.
درگاه دریافت خدمت
مراجعه حضوری به شعبه