1399/4/21 شنبه
بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت است که مسئولیت راننده را در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌کند. منظور از شخص ثالث، تمامی اشخاصی است که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیان‌های بدنی و یا مالی می‌شوند؛ اعم از اینکه داخل و یا خارج از وسیله نقلیه بیمه‌شده باشند، به ‌غیر از راننده مسبب حادثه.

خطرات مورد تعهد
در بیمه شخص ثالث خطرات زیر تحت پوشش بیمه است:
 •  تصادف، تصادم، سقوط، واژگونی، آتش‌سوزی و یا انفجار وسایل نقلیه
 • خسارت‌هایی که از محمولات وسیله نقلیه به اشخاص ثالث وارد می‌شود.
 •  پرداخت غرامت فوت و نقص عضو دائم و موقت اشخاص ثالث  شامل دیه و ارش (دیه نقص عضو موقت که توسط قاضی تعیین می‌شود)
 •  جبران هزینه‌های درمانی ناشی از مصدومیت اشخاص ثالث در سوانح رانندگی؛ چنانچه مشمول قانون دیگری نباشد.
 •  جبران خسارت‌های مالی وارد به اشخاص ثالث

 خطرات خارج از تعهد
 • موارد زیر از شمول بیمه شخص ثالث خارج است:
 • خسارت‌های وارده به وسایل نقلیه مسبب حادثه
 • خسارت‌های وارده به محمولات وسایل نقلیه مورد بیمه
 •  خسارت‌های مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
 • خسارت‌های ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرایم
 • خسارت‌های ناشی از حوادثی که در خارج از کشور اتفاق می‌افتد؛ مگر اینکه توافقی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار در این موضوع شده باشد.
توجه: در نگهداری از اصل بیمه‌نامه ثالث دقت بیشتری صورت گیرد زیرا در صورت مفقود شدن اصل بیمه‌نامه، بیمه‌نامه المثنی صادر نمی‌شود و بیمه‌گر صرفاً گواهی مفقودی بیمه‌نامه را صادر می‌کند و همچنین در زمان  تمدید بیمه‌نامه، سابقه تخفیفی بیمه‌نامه قبلی در دوره جدید لحاظ نمی‌شود. (البته چنانچه سابقه بیمه‌نامه قبلی نزد شرکت بیمه سامان باشد به دلیل دسترس بودن سوابق محاسبه تخفیف پس از استعلام داخلی اعمال می‌شود.)